Tarieven en betalingsvoorwaarden

Onze tarieven

De tandartstarievenworden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit NZA en zijn geldig voor alle tandartsen in Nederland.

U kunt deze tarieven raadplegen op de website van het NZA: https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_CU_7135_04__Tariefbeschikking_tandheelkundige_zorg.pdf

Betaling van Uw nota

U kunt in deze praktijk uw nota op 2 manieren voldoen:

Meteen na de behandeling: U kunt uw nota meteen na de behandeling aan de balie contant voldoen. U krijgt de nota mee en kunt deze bij uw verzekering declareren indien u voor tandheelkunde verzekerd bent.

Om onze administratie te vereenvoudigen en meer tijd over te houden voor onze patienten verzoeken wij U vriendelijk om de kosten van kleine behandelingen zoveel mogelijk op deze wijze te voldoen.

Via factoringbedrijf Famed: Voor zover U Uw nota niet in de praktijk heeft voldaan dragen wij deze over aan Fa-med Medical Factoring die voor ons het hele incassotraject verzorgt zodat wij ons optimaal kunnen richten op de zorg voor onze patienten.

Famed dient uw nota rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Blijkt u niet of niet geheel verzekerd te zijn, of werkt uw zorgverzekeraar hier niet aan mee, dan krijgt u via Famed de (rest)nota thuisgestuurd. Middels de meegeleverde accepgiro dient u deze te voldoen. U blijft als patient zelf verantwoordelijk voor de betaling van de nota.

Op al onze nota’s zijn de betalingsvoorwaarden van Fa-med Medical Factoring van toepassing. Deze liggen ter inzage in de wachtkamer van de praktijk, staan op de achterzijde van Uw nota en op onze website.

Famed hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Tijdige betaling voorkomt extra kosten.

Vragen over uw nota

Indien U vragen heeft over Uw nota of niet in staat bent deze tijdig te betalen kunt U contact opnemen met Famed via hun website www.notavanfamed.nl of telefonisch via tel.nr. 0900-0885 (€ 0,15 per minuut) . Dit nummer is op werkdagen bereikbaar tussen 08.00 en 18.00 uur.

Een nieuw origineel kunt U opvragen via telefoonnummer 0900-0882 (€ 1,30 per gesprek)

Betalingsachterstanden

Indien wij via Famed melding krijgen van betalingsachterstanden, zullen tandheelkundige behandelingen worden uitgesteld totdat alle kosten volledig voldaan zijn en wij uw nota's weer bij Famed mogen aanleveren. 

Spoedhulp blijft altijd mogelijk, echter tegen contante betaling in de praktijk. U ontvangt dan van ons een nota die u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. 

Betalingsvoorwaarden

Fa-med hanteert de volgende betalingsvoorwaarden.* 

1. De door zorgverleners gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt ** zijn direct opeisbaar. 

2. Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de notadatum op de rekening van Fa-med te zijn overgemaakt. 

3. ls het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de patiënt in gebreke en is Fa-med gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen. 

4. Fa-med zal na de termijn van 30 dagen en betalingsherinnering, zonder nadere aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen. 

5. Alle gerechtelijke enlof buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten zijn als volgt samengesteld: 

15%  van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 41 ,00*** 

Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de patiënt niet binnen 30 daoen na de notadatum heeft betaald. 

* De betalingsvoorwaarden van Fa-med B.V. te Amersfoort zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland te Amersfoort onder nummer 31043929. 

** Hieronder wordt in voorkomende gevallen mede verstaan de wettelijke vertegenwoordiger van patiënt. 

*** Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

 

 

 

Contact

Telefoon 077-3735566
 

TANDARTSENPRAKTIJK MEIJER

Raadhuislaan 9
5931 NR Venlo - Tegelen
Telefoon:
077-3735566
www.rlmeijer.praktijkinfo.nl
tandartsentegelen@xs4all.nl
Routebeschrijving >
https://www.google.com/analytics/web/?hl=nl#report/visitors-overview/a25463914w49486015p49996428/%3Foverview-dimensionSummary.selectedGroup%3Ddemographics%26overview-dimensionSummary.selectedDimension%3Danalytics.city/